Missie & Visie 

 

Wat doen we?


Ons centrum is gespecialiseerd in multidisciplinaire diagnostiek, advies en behandeling van kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 18 jaar*

met complexe ontwikkelingsproblemen (algemene ontwikkelingsvertraging, beperkingen op vlak van motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling,

leer- en taalontwikkeling, autismespectrumstoornis, ADHD en stotteren). 


*Volwassenen die stotteren kunnen ook bij ons terecht. 

Waarom doen we het?


Ons centrum wil zorggebruikers kansen bieden om:

- zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren binnen het gezin, op school, in het werk en andere maatschappelijke situaties.

- een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bereiken.

- tot afstemming te komen tussen verwachtingen van de omgeving en specifieke noden van het individu,

  

Hoe doen we het?


- De revalidatie gebeurt ambulant, dichtbij de context waarin de zorggebruiker leeft door een multidisciplinair team.

- Er wordt een revalidatieprogramma opgesteld op maat van elk kind, jongere en elke volwassene dat beantwoordt aan de hulpvragen en noden van eenieder.  

- Samenwerking met zorggebruiker en het gezin staat voorop.  Betrokkenheid van het kind en zijn ouders/familieleden is een voorwaarde om het revalidatietraject vorm te geven en te laten slagen.  De ouders worden van bij de start van het revalidatietraject actief betrokken in de vorm van oudergesprekken, ouderparticipatie (ouders kunnen therapie steeds meevolgen), schooloverleg,...